Hotline:+492590938950|
 
 
 
Servicehotline: +492590938950

Buisleidingsbouw voor energiecentrales

Door het uit­ge­brei­de magazijn met buis­lei­dings­ma­te­ri­aal incl. de nood­za­ke­lij­ke vorm- en ver­bin­dings­stuk­ken, flenzen en hou­der­ma­te­ri­aal is sprake van een grote flexi­bi­li­teit en korte re­ac­tie­tij­den. Bij buis­lei­din­gen met een grotere nominale diameter resp. hogere tem­pe­ra­tuur- resp. druk­be­las­ting is GH GmbH in staat de lokale om­stan­dig­he­den mee te nemen, een isometrie over de te leggen buis­lei­ding te creëren en uit­ein­de­lijk een compl. buis­sta­ti­ca incl. het complete expansie- en hou­der­con­cept te leveren

Door het goedkeuringsproces HPO / AD 2000 en bewijs module A1 van de DGRL zijn wij gecertificeerd om probleemloos aan juist deze deels complexe eisen te voldoen.

Hiervoor beschikken wij parallel aan de ervaren en goedgekeurde lassers in de "backoffice" over een CAD-afdeling en in de projectering over personeel met jarenlange ervaring.

Bij het verbouwen van installaties komt het vaak voor dat een groot gedeelte van de randapparatuur verder gebruikt moet worden, de aanvullend noodzakelijke randapparatuur wordt dan bezorgd en in de installatie geïntegreerd.

Daniel Scholbrock Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 303 dasc@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Productie van modules

De firma Georg Ha­gel­schu­er GmbH & Co. KG produceert alle in­stal­la­tie­com­po­nen­ten voorbereid als module om mon­ta­ge­tij­den te mi­ni­ma­li­se­ren en hiermee verhoging van de efficiëntie te bereiken.

Onze diensten hebben betrekking op de voor­pro­duc­tie/mo­du­le­pro­duc­tie van voe­dings­wa­ter­mo­du­les, complete ke­tel­in­stal­la­ties, warm­te­wis­se­laar­sta­ti­ons en nog veel meer. Door onze ruim­te­lij­ke mo­ge­lijk­he­den evenals ons uit­ge­brei­de magazijn zijn wij in staat op korte termijn en na opname van de mo­ge­lijk­he­den ter plekke modules op maat/ge­pre­fa­bri­ceer­de rand­ap­pa­ra­tuur te maken

Indien nodig kunnen in ons bedrijf ook in dit verband be­dra­dings­werk­zaam­he­den evenals func­tie­tests maar ook in­be­drijf­stel­lin­gen uitgevoerd worden. Indien nodig kan hiervoor door de klant rand­ap­pa­ra­tuur bezorgd worden, die wij tot modules verwerken. De deskundige verwerking van alle ons opgedragen voor­zie­nin­gen, of dit nu buis­lei­din­gen of be­dra­dings­werk­zaam­he­den betreft, wordt op hoog niveau met ervaren vak­per­so­neel uit­ge­voerd. De bij Georg Ha­gel­schu­er GmbH & Co. KG aanwezige goed­keu­rings­pro­ces­sen bieden hiervoor pro­bleem­lo­ze mo­ge­lijk­he­den - vraag wat u nodig heeft bij ons aan.

Daniel Scholbrock Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 303 dasc@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon
© Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 60 | D-48249 Dülmen | Duitsland